صفحه نخست

شرکت صنایع ضابط کوبان با نام اختصاری ضابکو از سال 1382 با هدف تولید قطعات فلزی با استفاده از روشهای طراحی قالبهای پیشرفته و مرحله ای اتوماتیک (پروگرسیو) در فضایی به مساحت 800 متر مربع واقع در شهرستان شهریار به شماره ثبتی 1249 فعالیت خودرا آغاز نموده است.


فعالیت شرکت از ابتدای تاسیس در دو بخش عمده بوده است که عبارتند از:

  • قطعات ریز موتور و اتومبیل
  • قطعات یخچالهای خانگی


که بتدریج تولید خارهای فلزی خودرو با استفاده از فن آوری قالبهای مرحله ای و اتوماتیک فرآیند اصلی تولید این شرکت را به خود اختصاص داده است.


این شرکت بمنظور توسعه سیستم مدیریت کیفیت و دستیابی به اهداف مدیریتی خود از سال 1384 اقدام به پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت در سازمان نمود که در اسفند ماه سال 1385 موفق به دریافت گواهینامه ISO/TS16949:2002 و به دنبال آن با توجه به ویرایش جدید استاندارد در سال 1388 موفق به دریافت گواهینامه ISO/TS16949:2009 از شرکت IMQایتالیا نمود.

عضویت خبرنامه

:

استانداردهای دریافتی