شرکت صنایع ضابط کوبان با نام اختصاری ضابکو در سال ۱۳۸۲ با هدف تولید قطعات فلزی با استفاده از روشهای طراحی قالبهای پیشرفته و مرحله ای اتوماتیک (پروگرسیو) در شهرستان شهریار، استان تهران بصورت قانونی تحت شماره ثبتی ۱۲۴۹ فعالیت خودرا آغاز نموده است.

فعالیت شرکت از ابتدای تاسیس در دو بخش عمده بوده است که عبارتند از:

تولید خار و بست های فلزی مورد استفاده در موتور سیکلت و خودرو سازی
تولید خار و بست فلزی مورد استفاده در صنایع لوازم خانگی

این شرکت بمنظور توسعه سیستم مدیریت کیفیت و دستیابی به اهداف مدیریتی خود از سال ۱۳۸۴ اقدام به پیاده سازی و اجرای سیستم مدیریت در سازمان نمود که در اسفند ماه سال ۱۳۸۵ موفق به دریافت گواهینامه ISO/TS۱۶۹۴۹:۲۰۰۲ و به دنبال آن با توجه به ویرایش جدید استاندارد در سال ۱۳۸۸ موفق به دریافت گواهینامه ISO/TS۱۶۹۴۹:۲۰۰۹ از شرکت IMQایتالیا نمود.و هم اکنون موفق به دریافت ویرایش جدید استاندارد و دریافت گواهی نامه IATF ۱۶۹۴۹:۲۰۱۶ از شرکت RINA ایتالیا نمود.