محصولات

محصولات این شرکت در شش گروه اصلی می باشد:


گروه قطعات ایران خودرو
 

کد شرح کد شرح کد شرح کد شرح
17 فنر کنسول 33 خار فشاری 41 خار مهره M6 62 بست ستاره ای
28 خار اشکی 34 خار مهره M5 58 خارمهره M5 باریک 66 خار مهره M8
31 متالکلیپ 40 خار نصب دسته سیم 59 خار گیره فلزی 92 خارمهره M6%
93 فنر ضامن            


گروه قطعات سایپا

کد شرح کد شرح کد شرح کد شرح کد شرح
07 بست اهرم 16 خار408 21  نصب قطعات 36 بست سیم 67 کلمپ
08 بست تیوپA 18 خار  پایه دار 22 جعبه داشبورد 55 بالدارستون 89 خار6ریو
15 خار قاب کنسول 19 خار گردگیر 23 بی متال 65 بست تیبا 90 بست تیوپB
83 خار 84 خار فنری 92 خار مهره M6%        گروه قطعات بهمن موتور

کد شرح
14 خار مهره 6445
53 خار نوار آبگیرگروه قطعات ایران خودرو دیزل

کد شرح کد شرح کد شرح کد شرح کد شرح کد شرح
04 1845 12/1 خارقرقری10 30 سقف چراغ 39 زبانه قفل 50 003 82 دستگیره کلید
11 خارقرقری19 14 6445 37 خار مخملی 42 1345 51 2591 87 دنباله والو
12 خارقرقری16 27 نگهدارنده جک 38 پین وقفل 43 فنربرگی 60 بست دیفرانسیل 88 پولک ورشویی


 
گروه قطعات موتوری

کد شرح کد شرح کد شرح کد شرح کد شرح
64 واشر تخت 69 یوک استارت 73 ترمینال پیکان 76 واشربراکت عقب 79 ترمینال کوچک واسط
65 بست تیبا 70 واشر قفل کن 74 ترمینال واسط 77 واشر بلانچر 80 ترمینال بزرگ واسط
68 شانت 71 واشر قطر11 75 ترمینال واسط نواری 78 واشرتنظیم 16 408
14 6445                

قطعات گیج بنزین
 
 

کد شرح
09 پلاتین پنج گانه
10 پلاتین مثلثی
83 جاروبک

 

کد شرح کد شرح
23 درپوش فلزی 84 مجموعه لوله برنجی
44 مجموعه شناور 85 بست شیلنگ
83 جاروبک 86 اتصال الکتریکی

 

استانداردهای دریافتی